:: Salam Pembuka ::

:: Pengawal Kerajaan ::

Followers

:: LOoked Interesting::

Monday, February 27, 2012

PROFORMA PJM3112: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI & SUKANPro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

(Management and Administration of Physical Education and Sports)

Kod Kursus

PJM3112

Kredit

3(2+1)

Jam Kontak

60 Jam

Prasyarat

Tiada

Semester

Lima – Tahun Tiga

Hasil Pembelajaran

1. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

2. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

3. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.

4. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan.

5. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik, berkesan dan bermakna.

6. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan.

7. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa.

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan.

This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.

Tajuk

Kandungan

Jam

1

2

3

4

5

6

7

8

Teori

Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan;

  • Konsep dan definisi pengelolaan, pengurusan dan pentadbiran
  • Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan
  • Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukan
  • Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan

Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa;

· Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan

· Pentadbiran organisasi sukan

· Pengendalian mesyuarat

· Belanjawan dan pengurusan kewangan

· Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan negara

Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan

· Kepimpinan

· Mengenalpasti dan penggunaan sumber

· Pengurusan sumber manusia

· Bekerja dengan sukarelawan

· Sumber kewangan

· Perancangan

· Penyelesaian masalah

· Membuat keputusan

· Penilaian

· Komunikasi

· Teknologi dalam sukan

· Pengurusan kemudahan

· Pengurusan stor

· Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan negara

Pengurusan permainan tradisional

· Pengenalan kepada permainan tradisional

· Jenis-jenis permainan tradisional

· Peraturan-peraturan permainan tradisional

· Pengurusan pertandingan tradisional

Program pembangunan sukan

· Aspek perancangan, pengelolaan dan pentadbiran

· Pembangunan jurulatih

· Kenal pasti bakat

· Pembangunan athlit

Undang-undang dan pentadbiran sukan

· Kaitan undang-undang dan sukan

· Liabiliti perundangan dalam sukan

Isu-isu dalam sukan

· Wanita dan sukan

· Sukan dan media massa

· Politik dan sukan

· Insentif dan athlit

· Perjudian dan sukan

· Cabaran sukan negara membangun masa kini

Nilai dan etika dalam sukan

· Permainan bersih (Fair play)

· Penyalahgunaan bahan dalam sukan

· Keganasan dalam sukan

· Gangguan dalam sukan

2

2

8

4

4

2

4

4

Jumlah

30

1

2

Amali

Lawatan ilmiah ke mana-mana atau beberapa agensi-agensi sukan seperti; majlis sukan negara / institut sukan negara / persatuan permainan negara / majlis sukan negeri / persatuan permainan negeri dan lain-lain badan yang berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani.

Melaksanakan lawatan berdasarkan perkara berikut;

· Kertas kerja

· Pengurusan lawatan

· Pelaksanaan lawatan

· Laporan

Aspek yang perlu diberi perhatian ialah;

Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan negeri;

· Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan

· Pentadbiran organisasi sukan

· Pengendalian mesyuarat

· Belanjawan dan pengurusan kewangan

Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan

· Kepimpinan

· Mengenalpasti dan penggunaan sumber

· Pengurusan sumber manusia

· Bekerja dengan sukarelawan

· Sumber kewangan

· Perancangan

· Penyelesaian masalah

· Membuat keputusan

· Penilaian

· Komunikasi

· Teknologi dalam sukan

· Pengurusan kemudahan

· Pengurusan stor

Program pembangunan sukan

· Aspek perancangan, pengelolaan dan pentadbiran

· Pembangunan jurulatih

· Kenal pasti bakat

· Pembangunan athlit

Undang-undang dan pentadbiran sukan

· Kaitan undang-undang dan sukan

· Liabiliti perundangan dalam sukan

Isu-isu dalam sukan

· Wanita dan sukan

· Sukan dan media massa

· Politik dan sukan

· Insentif dan athlit

· Perjudian dan sukan

· Cabaran sukan negara membangun masa kini

Nilai dan etika dalam sukan

· Permainan bersih (Fair play)

· Penyalahgunaan bahan dalam sukan

· Keganasan dalam sukan

· Gangguan dalam sukan

Pengurusan permainan tradisional

Melaksanakan satu pertandingan berdasarkan perkara berikut;

· Kertas kerja

· Pengurusan pertandingan permainan tradisional

· Laporan

24

6

Jumlah

30

Jumlah Keseluruhan

60


Pentaksiran

Kerja kursus 60%

Peperiksaan 40%

Rujukan

Asas

Ab. Aziz Yusof (2006). Pengurusan Sumber Manusia; Konsep, Isu dan Pelaksanaan. Kuala Lumpur: Pearson Education.

Anthony, R.N. (2006). Management Control Systems. Chicago: McGraw Hill.

Brown, D.R. (2006). An Experiential Approach to Organisation Development. New Jersey: Prentice Hall.

Rujukan Tambahan

Hewes, D.W. (2005). An Administrative Guidebook to Early Care and Education Programmmes. Boston: Allyn and Bacon.

International Olympic Committee (2001). Sport Administration Manual. Calgary, Canada: McAra Printing Limited.

Kelly, L.E. & Melograno, V.J. (2004). Developing the physical education curriculum: An achievement-based approach. Champaign, IL: Human Kinetics.

Muhammad Nasri (2005). Pengurusan Sumber Manusia dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Pearson Education.

Rankin, J.M. (2006). Athletics Training Management: Concepts and Application. Boston: McGraw Hill.

Wuest, D.A. & Bucher, C. A. (1999). Foundations of physical education and sport (13th edition). Boston: WCB McGraw-Hill.

0 comments: